Шингэн ба хийн механик гидроаэромеханик

Нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэл болох сурах бичигт шингэн, хийн механикийг сонгодог схемээр гидростатик, шингэн ба хийн кинематик, шингэн ба хийн динамик гэсэн дарааллаар авч үзэхийн зэрэгцээгээр сурах бичгийн сүүлчийн хэсэгт инженерийн гидравликийг товч байдлаар тусад нь бие даасан бүлэг болгон оруулав. Шингэн ба хийн механикийн холбогдох ойлголтуудыг бүрэн тусгаж нилээд дэлгэрэнгүй авч үзлээ. Номын бас нэг онцлог нь хязгаарын давхаргын онолыг дэлгэрэнгүй авч үзсэн.

 

дэлгэрэнгүй

Шингэн ба хийн механик гидроаэромеханик