Мэдээллийн системийн технологи: Б. 1

Уг сурах бичигт газарзүйн мэдээллийн систем ба Монгол улсад газарзүйн мэдээллийн системийн үүсэл хөгжил, газарзүйн мэдээллийн систем, түүний үндсэн ойлголтууд, мэдээллийн сангууд, түүний төрөл, бүрдүүлэлт, дэлхийн координатын систем, проекц, газарзүйн ба тоон зураг, тэдгээрт дүн шинжилгээ боловсруулалт хийх зэрэг онол, практикийн асуудлуудыг бүрэн багтааж, товч энгийн ойлгомжтой байдлаар тайлбарлан үзүүлсэн болно.

 

дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн системийн технологи: Б. 1