Мэдээллийн системийн технологи хичээлийн гарын авлага: Б.1

Гарын авлага нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрээд байгаа байгаль орчин, байгаль хамгаалал, ус, агаар, хөрсний болон усны бохирдол, цаг уурын өөрчлөлт, дулаарал, салхи шуурга, үер усны аюулаас урьдчилан хамгаалах болон дараах үр дагаваруудын талаар сүүлийн үеийн шинэ технологи болон автоматчилсан зураг зүйг боловсруулах програмуудыг зааж өгсөн байна

 

дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн системийн технологи хичээлийн гарын авлага: Б.1