Мэдээллийн системийн технологи хичээлийн гарын авлага: Б. 2

Гарын авлагад газарзүй мэдээллийн системийн програм хангамжийн суурь элементүүд, эдгээрийн хэрэглэх арга замыг детальчилан зааж өгсөн байна.

 

дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн системийн технологи хичээлийн гарын авлага: Б. 2