AGORA


AGORA - Онлайн судалгааны санд нэвтрэх  http://agoralogin.research4life.org/

Дэлхийн хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын/FAO/ санаачлагаар ХАА, Биологи, Биотехнологи, Хүнс, Ургамал, Ботаник гэх мэт салбартай холбоотой нэр хүнд бүхий хэвлэгдэн гарч буй 5900 гаруй сэтгүүлүүд, 21000 ном үзэх боломжтой. Тус хөтөлбөрийн тусламжтайгаар бодлого боловсруулагч, судлаачид, техникийн ажилтнууд болон оюутнууд судалгаа, шинжилгээний мэдээллүүдийг, цаг үеэс хоцрохгүйгээр ашиглах боломжтой.
Bookmark and Share