2020 - 2021

Шинэлэх ухаан, технологийн номын сан http://must-library.edu.mn/

Нэгдсэн каталоги https://must.lib4u.net/     -Нэгдсэн каталоги нь 300 гаруй мянган номтой бөгөөд одоогийн байдлаар вэб хувилбартай 110 гаруй ном, 5000 орчим магистр,  450 гаруй докторын зэрэг горилсон бүтээл байна.

Фэйж хуудас https://www.facebook.com/SHUTISlibrary